Převody akcií v a.s.

I.   Charakteristika akciové společnosti

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.  Akcionáři neručí za závazky společnosti. Akciová společnost se řadí mezi kapitálové společnosti.

 

II.   Akcie

Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie existují buď v podobě listinné či zaknihované. Akcie může mít formu cenného papíru na řad (tj. akcie na jméno) nebo na doručitele (tj. akcie na majitele). Akciová společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný cenný papír.

Zaknihované akcie jsou evidovány na zvláštním účtu u centrálního depozitáře, akcie v této podobě tudíž nemají hmotný nosič. Centrální depozitář vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů na základě smlouvy s emitentem. Centrální depozitář předá emitentovi výpis z evidence emise při vydání nebo zrušení emise cenného papíru nebo na žádost emitenta. Více informací naleznete zde. Výpis z evidence emise obsahuje údaje o majiteli účtu, na kterém je cenný papír evidován, počet kusů cenného papíru, údaje o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s těmito cennými papíry a další údaje stanovené provozním řádem.Listinné akciepak mají hmotnou podobu listiny, ve které je dané právo zachyceno.

 

III.   Převod akcií

K převodu akcií bez ohledu na jejich formu či podobu dochází vždy smlouvou, která představuje právní důvod (titul) převodu. Smlouva o převodu akcií se řídí novým občanským zákoníkem ustanoveními o koupi/darování. Smlouva o převodu akcií na jméno nemusí mít ze zákona písemnou formu.

Listinné akcie na jméno se převádí smlouvou a následným rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Každý nový majitel, který chce uplatňovat práva spojená s akcií na jméno, musí nejprve prokázat, že mu svědčí nepřetržitá řada rubopisů. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit.V případě, že je převoditelnost akcií na jméno podmíněna souhlasem orgánu společnosti, pak smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Zaknihované akcie (ať již na jméno či na majitele) se převádí na základě smlouvy, závazek převést zaknihovanou akcii je splněn registrací převodu v centrální evidenci cenných papírů. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné, ledaže stanovy jejich převoditelnost omezí. Stanovy tak mohou převoditelnost zaknihovaných akcií na jméno či majitele omezit. Platí, že v případě, že je převoditelnost zaknihovaných akcií podmíněna souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.